9582.-"Εκθεσις τών συμβάντων κατά τήν 29 'Ιουλίου 1863. [εν τέλει:] Φεδ. Γ. Χαριάτης. Τυποις Κ. Ρωσσολίμου, Ζάκυνθος δ Αύγουστου 1863. Είς δον μικρόν, σ. 8. IEEE 795.
Φεδ. Γ. Χαριάτης

Έκθεσις των συμβάντων κατά την 29 Ιουλίου 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις των συμβάντων κατά την 29 Ιουλίου 1863