9580. - "Εκθεσις τών έν τή πρωτευούση συμβάντων από τής 17-23 Ιου- νίου 1863. [κάτω·-] Τύποις Ν. Άγγελίδου. Εις φύλλον, σ. 3 ά.ά. 'Υπογράφει: Π. Κορωναΐος. ΜΜΠ—.
Π. Κορωναΐος

Έκθεσις των εν τη πρωτευούση συμβάντων από της 17-23 Ιουνίου 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις των εν τη πρωτευούση συμβάντων από της 17-23 Ιουνίου 1863