9579·-*Έκθεσις τοϋ Ύπο[υ]ργοΰ τών Εκκλησιαστικών, [εντέλει:] Έν 'Αθή- ναις τήν 21 'Ιανουαρίου 1863. Εις 8ον, σ. 14. Προς τήν Εθνικήν Συνέλευσιν. ΕΒΕ. Θ. 4069S. #¦

Έκθεσις του Υπο[υ]ργού των Εκκλησιαστικών,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις του Υπο[υ]ργού των Εκκλησιαστικών,