9578. - Έκθεσις τοΰ κατά το έ'τος 1863 Ποιητικοϋ Διαγωνισμοΰ τοΰ κ. Ι. Βουτσινά. Έν Ά9ήναιςΈκτου τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλλαρά. (Όδός Πειραιώς). 1863. Εις 8ον, (- 47. Εισηγητής ό Δημ. Βερναρδάκης. ΓΕΝ. Per. 196, ΒΚΧ 1334. -Κ-

Έκθεσις του κατά το έτος 1863 Ποιητικού Διαγωνισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις του κατά το έτος 1863 Ποιητικού Διαγωνισμού