9577. -"Εκθεσις τής κατά το 1862-1863 Γενικής καταστάσεως τών έν Σταυροδρομίω Σχολείων τής Παναγίας Άναγνωσθεΐσα τή 27 'Ιανουαρίου 1863 κατά τήν έ'ναρξιν τών γενικών εξετάσεων Ύπό τοΰ Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφοκλέους 'Επί τής 'Εφορείας τών κ. κ. Α. Δ. Συγγροΰ, Γ.Δ. Ζαφειροπούλου, Ευ. Μπαλτατζή και Μ. Μαρσάν, 'Επισυνάπτεται ή προσλαλιά τοΰ έκ τών 'Εφόρων κ. Α. Δ. Σί)γγροΓ). Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Κορομηλά (Όδώ Πεμπτοπαζάρου Άριι^μ. 3). 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 424 και ΠΕΡ. 836, ΓΕΝ. Per. 446. -Η-
Γαβριήλ Σοφοκλέους

Έκθεσις της κατά το 1862-1863 Γενικής καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της κατά το 1862-1863 Γενικής καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας