9576-- "Εκθεσις τής κατά τήν 3ην 4ην 5ην και 6ην τοΰ 'Οκτωβρίου μηνός έν Παλαίω Κεφαλληνίας τελεσθείσης πανηγύρεως, υπό Θ. Καρούσου. Εις 8ον, σ. 21. Περιέχει δυο λόγους : τοϋ Θ. Kapoosou και (σ. 19 έπ) τοϋ Α. AcvapSatoo, έν Ληξουρίφ. Έκ τοϋ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Τοϋ 1863. IEEE 884, ΔΑΚ—. *
Θ. Καρούσου.

Έκθεσις της κατά την 3ην 4ην 5ην και 6ην του Οκτωβρίου μηνός εν Παλαίω Κεφαλληνίας τελεσθείσης πανηγύρεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της κατά την 3ην 4ην 5ην και 6ην του Οκτωβρίου μηνός εν Παλαίω Κεφαλληνίας τελεσθείσης πανηγύρεως