9575. - "Εκθεσις προς τον Δήμαρχον 'Αθηναίων ή το περί διορισμού τετάρ- του εφημερίου έν τω ίερώ ναώ τής Ζωοδόχου Πηγής Ζήτημα. — ^'Αδελφοί μου-------- έν Κυρίφ» (Παΰλος Κορ. Α', έπιστ.) ι'Ανδριάς μεν--------είναι». (Σωκράτης) — 'Αθή- ναι, Έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη. ('Οδός αγίου Μάρκου και Μιλτιάδου). 1863. Εις 8ον, σ. 30. Συντάκτης ό 'Ιωάννης Δραγούμης. ΦΜ—. | *
Ιωάννης Δραγούμης

Έκθεσις προς τον Δήμαρχον Αθηναίων ή το περί διορισμού τετάρτου εφημερίου εν τω ιερώ ναώ της Ζωοδόχου Πηγής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις προς τον Δήμαρχον Αθηναίων ή το περί διορισμού τετάρτου εφημερίου εν τω ιερώ ναώ της Ζωοδόχου Πηγής