9574. - Έκθεσις περί τής καταστροφής τής πόλεως Κυπαρισσίας υπό Π. Φωτιάδου. [έν τέλει:] 'Αθήναι εκ τοΰ Τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη 1863. Εις 8ον, σ. 30 + φ. 1 ά.ά. ΕΒΕ ΙΣΤ. 3802Η, IB 2, 29, All-. *
Π.Φωτιάδου

Έκθεσις περί της καταστροφής της πόλεως Κυπαρισσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις περί της καταστροφής της πόλεως Κυπαρισσίας