9573. - "Εκθεσις. Περί τακτοποιήσεως ελλείμματος τοϋ δημοσίου ταμείου, προερχομένου εκ πληρωμών παρά τους κείμενους νόμους. Προς την έν 'Αθήναις Β'. τών Ελλήνων Εθνικήν Συνέλευσιν. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, τή 2 Σεπτεμβρίου 1863. Ό 'Υπουργός τών Οικονομικών Ε. Ι. Κεχαγιάς. Εις 4ον, σ. 34. ¦*
Ε. Ι. Κεχαγιάς.

Έκθεσις. Περί τακτοποιήσεως ελλείμματος του δημοσίου ταμείου, προερχομένου εκ πληρωμών παρά τους κείμενους νόμους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις. Περί τακτοποιήσεως ελλείμματος του δημοσίου ταμείου, προερχομένου εκ πληρωμών παρά τους κείμενους νόμους.