9571.-Εϊς τον θάνατον τής εύγενοϋς κυρίας 'Αμαλίας Τυπάλδου - Φορέστη Γιαλλινά λέξεις όλίγαι άπαγγελθεΐσαι ύπό Σπυρίδωνος Βιττούρη, Κερκυραίου διδάκτο- ρος τής νομικής έν τφ Ναω τών έν Βενετία 'Ανατολικών 'Ορθοδόξων τοΰ Αγίου Γεωργίου κατά τήν 29 Όκτωβρ./19 Νοεμβρ. τοϋ 1863. Έν Βενετία εκ τοϋ ελλην. τυ- πογρ. τοΰ Ά γ. Γεωργίου. 1863. Είς 8ον, σ. 6 ά.ά. ΕΒΕ. Β. Ε. I. 139C. *
Σπυρίδωνος Βιττούρη

Εις τον θάνατον της ευγενούς κυρίας Αμαλίας Τυπάλδου - Φορέστη Γιαλλινά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις τον θάνατον της ευγενούς κυρίας Αμαλίας Τυπάλδου - Φορέστη Γιαλλινά