9570.-Είς τήν ελευσιν τής Α. Μεγαλ[ε]ιότητος τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου Α'. Μφ. 0.13 χ 0.20. Στίχοι. Τοϋ 1863. ΔΑΚ-. -Χ-
ΔΑΚ

Είς την ελευσιν της Α. Μεγαλ[ε]ιότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Είς την ελευσιν της Α. Μεγαλ[ε]ιότητος του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'.