9568.-Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 'Απολογισμός τοΰ έ'τους 1862. Προς την Γενικην Συνέλευσιν τών μετόχων Συνερχομένην την 31 'Ιανουαρίου 1863 Ύπό τοϋ Διοικητού τής Τραπέζης Γ. Σταύρου έν ονόματι τοϋ Γενικού Συμβουλίου αυτής. Είς 4ον, σ. 15, μετά δύο πινάκων. ΓΕΝ. Per. 544.
Γ. Σταύρου

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1862

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1862