9567. - Έγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας ΰπό Βασιλείου Τ. Οΐκο- νομίδου,—Οΰκ εστίν---------δίκαι' έ'χων. Εύριπ. Ίκέτιδ.— Τόμος Πρώτος. Έκδοσις Β'. Ηύξημένη και διωρίΚομένη. Άθήνησι Τυποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πύλη της 'Αγοράς, αριθ. 420). 1863. Είς 8ον, σ. ις' + 293. Τφ αΰτφ ετει: Τόμος Δεύτερος, σ. 621. Πρβλ. αριθ. 6414 και 7176. ΔΒΠ. 12308, ΙΜΚ—. *
Βασιλείου Τ. Οΐκο-νομίδου

Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας