9566. - Έγχειρίδιον της Μητρός, ήτοι έπιστολαι προς άδελφήν περί ανα- τροφής τέκνων. Έκδοσις τρίτη Μετά πλείστης επιμελείας έπιθεωρηθεΐσα. Εκδίδοται δαπάναις τών Αδελφών Δεπάστα Βιβλιοπωλών. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Ό Λόγιος Έρμης. 1863. Εις 8ον μικρόν, σ. ς' + 7 - 136. ΒΚΧ 1135. -*-

Εγχειρίδιον της Μητρός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον της Μητρός