9564. - Έγχείρίδιον Έπιστολικόν χρήσιμον εις τάς καθημέραν άνάγκας τοΰ κοινωνικοΰ βίου Συντεθέν επί τη βάσει τών νεωτέρων Γαλλικών Έπιστολαρίων προς χρήσιν τής σπουόαζοΰσης νεολαίας Ύπό Π. Ι. Χ. Έκδίδοται φιλοτιμώ δαπάνη Γεωργίου Μ. Σχολιάδου τοϋ Xion. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου «ό Λόγιος Ερμής». 1863. ΕΙς 8ον μικρόν, φ. 2 ά.ά. + σ. 123 + 1 ά.ά. ΒΚΧ 7552. *
Π. Ι. Χ.

Εγχειρίδιον Επιστολικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Επιστολικόν