9563. - Έγχείρίδιον Ελληνικής Γραμματικής ύπό Ι. Χ. Β[λαστού] προς χρήσιν τών παίδων τοϋ συνδιδακτικοΰ τμήματος τών δημοτικών σχολείων.—-Ή νΰν γραφομένη------ή αρχαία. Λεόντι.ος Μ. Άναστασιάδης.—Έκδοσις έ'κτη Αύξηθεΐσα και βελτιωθεΐσα. Έν Έρμουπόλει έκ τής τυπογραφίας Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. Εις 4ον μικρόν, σ. δ' + 60. ΒΚΧ 13505. *
Ι. Χ. Β[λαστού]

Εγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής