9561.-Έγχείρίδιον Γαλλικής γραμματικής συνταχί>έν μεν υπό Γ. Ν. Οίκονομίδου Καθηγητού τοϋ Α'. Γυμνασίου "Αθηνών, εκδοθέν δέ Επιμέλεια και δα- πάνη ιών Καταστημάτων τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά, Προς χρήσιν τών Ελληνι- κών Σχολείων και τών σπουδαστών τής Γαλλικής γλώσσης. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυ- πογραφίας τών τέκν. 'Ανδρέου Κορομηλά. (Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος, 'Αριθ. 1). 1863. Εις 8ον, φ. 2 ά.ά. +σ. γ' + 420. ΕΒΕ. ΓΛ. 2699, ΔΚΟ—. #¦
Γ. Ν.Οίκονομίδου

Εγχείρίδιον Γαλλικής γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχείρίδιον Γαλλικής γραμματικής