9559. - Έγκώμιον έκτεθέν και έκφωνηθέν έπ' άμβωνος παρ' εμού, εις τα εμβάσματα τοΰ Ίεράρχου Διονυσίου τω 1862 κατά μήνα Δεκέμβριον. Έν Ζακύνθφ, τυπογραφεΐον «Αυγή». 1863. Είς 16ον, σ. 7. 'Υπογράφει: ό ορθόδοξος Ιερεύς 'Αναστάσιος Λαμπούδις. ΓΕΝ. Theol 602.
Αναστάσιος Λαμπούδις

Εγκώμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκώμιον