9558.-'Εγκυκλοπαίδεια τής Εκκλησιαστικής Μουσικής ήτοι 'Απάν- θισμα 'Ανθολογίας περιέχον ά'πασαν την Έκκλησιαστικήν ένιαύσιον Άκολουθίαν Εσπε- ρινού, "Ορι^ρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τής Λαμπροφόρου 'Αναστάσεως, έ'τι δε και καλοφωνικούς τινας Ειρμούς έν τω τέλει. Μετά πλείστης επιμελείας έπιδιορΐ'ϊω- θεΐσα, έκδίδοται παρά Στεφάνοο Λαμπαδαρίο» τής τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Μέρος Β', και Γ'. Έν Κωνσταντινουπόλει.Έκ τοΰ Πατριαρχικοΰ Τυπογραφείου. 1863. Εις 8ον, σ. 153 - 727. Πρβλ. αριθ. 7838. -Κ-

Εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκυκλοπαίδεια της Εκκλησιαστικής Μουσικής