9555. - Δύο λέξεις προς την εφημερίδα ή «Εθνοφυλακή» [κάτω:] Κεφαλλη- νία τη 9 Σεπτεμβρίου 1863 έ'τ. ελ. Είς πολίτης.Έκ τοϋ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία» Μφ. 0.20 χ 0.27. Πολιτικού περιεχομένου. ΔΑΚ—. *

Δύο λέξεις προς την εφημερίδα η «Εθνοφυλακή»

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δύο λέξεις προς την εφημερίδα η «Εθνοφυλακή»