9553. - Δυο λέξεις περί της προς τον Λόρδον Στάνλεϋ επιστολής τοϋ κυρίου Φ. Λοΰσιγκτον υπό Α. Δαμασκηνού. Κέρκυρα, τυπογραφίον ή Ίονία, Σ. και Α. αδελ- φών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. Θ. 3446. #-
Α. Δαμασκηνού

Δυο λέξεις περί της προς τον Λόρδον Στάνλευ επιστολής του κυρίου Φ. Λούσιγκτον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δυο λέξεις περί της προς τον Λόρδον Στάνλευ επιστολής του κυρίου Φ. Λούσιγκτον