9551.-Δοκίμιον περί Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων υπό Ι. Α. Σού- τσου. Καθηγητού τής Πολιτικής Οικονομίας έν τω Έθνικφ Πανεπιστημίου. Έν 'Αθή- ναις, τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Λ. Γ. Καναριώτου. Όδός Νικίου αριθ. 15. 1863. Είς 8ον, σ. ιδΉ 182. ΔΣΑ 1537. *
Ι. Α. Σού-τσου

Δοκίμιον περί Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον περί Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων