9550.-Διοργανισμός τής υπηρεσίας τοΰ Διαρκούς Έθνικοΰ Μικτοΰ Συμβουλίου. Είς 8ον, σ. 12. "Ανευ έτους, αλλά πιθανώτατα τφ 1863. ΕΒΣ. Θεολ. 267. *

Διοργανισμός της υπηρεσίας του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοργανισμός της υπηρεσίας του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου.