9548. - Διθύραμβος τω Γεωργίω Α'. Βασιλεΐ τών Ελλήνων ύπό Παναγιώ- του Σούτσου. 'Αθήναι. Έκ τοΰ τυπογραφείου ΓΙ. Β. Μωραϊτίνη, 1863. Εις δον, σ. 16. ΓΕΝ. MGL 492, IB 103, 1751.
Παναγιώ-του Σούτσου

Διθύραμβος τω Γεωργίω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διθύραμβος τω Γεωργίω Α'. Βασιλεί των Ελλήνων