9547. - Διδαχή τοΰ αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος ίσαποστόλου Κοσμά τοΰ Νέου τοΰ εξ Αιτωλίας Έκφωνηθεΐσα έν τω τής Περιβλέπτου Ναώ τής πόλεως 'Ιωαν- νίνων κατά το έτος αψοθ' (1779). Εκδίδεται δαπάνη Γεωργίου Α. Παραμυθιώτη και διανέμεται δωρεάν. Έν Κέρκυρα Τυπογραφεΐον «Ή Ίονία» Σπυρίδωνος και 'Αρσε- νίου αδελφών Κάων. 1863. Είς 4ον μικρόν, σ. 24. ΙΜΚ—, ΑΕΚ—. -*
Κοσμά τοΰΝέου τοΰ εξ Αιτωλίας

Διδαχή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδαχή