9546.-Διδαχή τοΰ αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος Ίσαποστόλου Κοσμά τοΰ Νέου τοΰ εξ Αιτωλίας Έκφωνηθεΐσα εν τω τής Περιβλέπτου Ναώ εν τη περιχώρω τής πόλεως 'Ιωαννίνων Κατά το έτος 1779. Εκδίδεται δαπάνη Νικολάου Πρεσβυτέρου τοΰ Αΰλωνίτου — Ούαι δε μοι εστίν, εάν μή Ευαγγελίζομαι» (α'. Κορ. θ'. 16).— Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον «Ή Ίονία». Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 24. ΑΑ 2998, ΔΒΠ 25959, ΙΜΚ-. -Η·
Ίσαποστόλου Κοσμά τοΰΝέου τοΰ εξ Αιτωλίας

Διδαχή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδαχή