9544. - Διατριβή περί των μέσων και έπιμέσων ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης· υπό Δημητρίου Ματζαράκη τοΰ εκ Σαραντεκκλησιών της Θράκης. Έν 'Αθή- ναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Έρμου. (Κατά την όδόν Εύριπίδου). 1863. Είς δον, σ. λ' + 88+1 ά.ά., μεθ" ενός πίνακος. ΕΒΕ. ΓΛ. 2376, ΓΕΝ. Sc. L. 190, ΦΣΠ—. *
Δημητρίου Ματζαράκη

Διατριβή περί των μέσων και επιμέσων ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης·

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατριβή περί των μέσων και επιμέσων ρημάτων της Ελληνικής γλώσσης·