9543. - Διάταγμα Περί συστάσεως επιτροπής επί τής έμψυχώσεως τής εθνικής βιομηχανίας. Είς 8ον, σ. 8. Περιέχει τό άπό 25 'Ιανουαρίου 1837 Διάταγμα και απόσπασμα τοΰ άπό 20 'Ιουλίου 1863 θεσπίσματος τής προσωρινής Κυβερνήσεως. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1863.

Διάταγμα Περί συστάσεως επιτροπής επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάταγμα Περί συστάσεως επιτροπής επί της εμψυχώσεως της εθνικής βιομηχανίας.