9542.-Διαμαρτύρησις τοΰ παποΰ τοΰ 'Ολύμπου κατά τοΰ Σουλτάνου. ("Ολυμ- πος- την 30 Αύγουστου 1863 Εις 'Αθήνας). Προς τον κ. Ζήσην Σωτηρίου, Έλληνα τοΰ 'Ολύμπου και γενικόν στρατιώτην τής Εθνοφυλακής άπάσης τής Ελληνικής φυ- λής, [κάτω:] 'Αθήναι 4 7βρίου 1862 Ζήσης Σωτηρίου Έλλην τοΰ 'Ολύμπου. Μφ. 0.33x0.53. ΙΕΕΕ-. *
Ζήσης Σωτηρίου

Διαμαρτύρησις του παπού του Ολύμπου κατά του Σουλτάνου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαμαρτύρησις του παπού του Ολύμπου κατά του Σουλτάνου