9541.-Διάλογοι 'Αττικοί δύω τοΰ Άναστασίου Μαυροκεφάλου Διάλογος Α'. Ίώσηππος. Διάλογος Β'. Ηλιόδωρος.Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Ραδαμάν- θυος. Όδός 'Αχαρνών 1863 Είς 8ον, σ. 15. 'Υπέρ τοΰ 'Ιωάννου, υίοΰ τοΰ άγωνιστοΰ "Υδρας "Αντωνίου Οικονόμου. IB 144, 1832. *
Άναστασίου Μαυροκεφάλου

Διάλογοι 'Αττικοί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογοι 'Αττικοί