9540. - Διαθήκη τής κομήσσης 'Ελένης Α. Μοτσενίγου. Εκδίδεται άναλώ- μασι τοΰ αύτοΰ κληροδοτήματος. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον «Ερμής» 'Αντωνίου Τερ- ζάκη. 1863. Εις 4ον, σ. 16. "Ελληνιστί και ίταλιστί. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1624F, ΑΕΚ—. *
Ελένης Α. Μοτσενίγου

Διαθήκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαθήκη