9539. - Δημητρΐου Χ. Σεμίτέλου, διδάκτορος τής φιλοσοφίας και καθηγητού έν τω Άθήνησι βασιλικφ Β. γυμνασίω, Λατινική Γραμματική, εγκεκριμένη ΰπό τής εξεταστικής επιτροπής και τοΰ επί των εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείου εις χρήσιν τών έν τοις Έλληνικοΐς σχολείοις και γυμνασίοις διδασκομένων. Έκδοσις δευτέρα διεσκευασμένη. 'Αθήνησιν εκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. (Παρά τη όδω Αιόλου, αριθ. 33.) 1863. Εις 8ον, φ. 3 ά.ά. + σ. 2 ά.ά. + ς'-)-169 + 1 ά.ά. Πρβλ. αριθ. 8584. ΔΚΟ—, ΛΕΥ—. -Χ-
Δημητρΐου Χ. Σεμίτέλου

Λατινική Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λατινική Γραμματική