9536. - Γραμματική τής 'Ελληνικής γλώσσης. Ύπό Έμμ. Βερούση. Προς χρήσιν των διδασκομένων παίδων. Έν Χίω, εκ τής Τυπογραφίας Κ. Μ. Προκίδου 1863. Εις 8ον, σ. 66 + 1 ά.ά. ΒΚΧ 7823. 6. *
Έμμ. Βερούση

Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Ελληνικής γλώσσης