9534· — Γραμματική Ρωμανική ήτοι Μακεδονοβλάχικη. Σχεδιασθείσα και πρώ- τον εις φώς άχθεΐσα ύπό Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή, Διδασκάλου τής ενταύθα Άπλοελλη- νικής σχολής. Romanische, oder macedonowlachische Sprachlehre. Verfasst und zum ersten Mahle herausgegeben von Michael G. Bojadschi offentlichen griechi- schen L,ehrer der hiesigen Nationalschule. Βουκουρέστι Έκ τοΰ Τυπογραφείου τοΰ Στεφάνου Ρασσιδέσκου 1863. Εις δον, σ. XVII + 208 +4 ά.ά. ΓΕΝ. Sc. L. 379. *
Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή | Michael G. Bojadschi

Γραμματική Ρωμανική ήτοι Μακεδονοβλάχικη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική Ρωμανική ήτοι Μακεδονοβλάχικη