9533·—Γ. Κ. Χούμη Ελληνοδιδασκάλου Λόγος αυτοσχέδιος εις την Ένωσιν τής Επτανήσου μετά τής Ελευθέρας Ελλάδος εκφωνηθείς έν Έρμουπόλει. έν τω Ναω τής Μεταμορφώσεως τη 26 Σεπτεμβρίου 1863. Έν Έρμουπόλει. Τΰποις Γ. Μελιστα- γοϋς Μακεδόνος. (οδός 'Αγοράς αριθ. 39) 1863. Εις 8ον, σ. 8. IEEE 897. *
Γ. Κ. Χούμη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος