9530. - Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα συλλεχθέντα και συνταχθέντα ύπό Π. I. K[οκκώνη] Τμήμα Α', περιέχον την πολιτικήν γεωγραφίαν. Έπεξεργασθέν δε κατά τάς νεωτάτας μεταρρυθμίσεις ύπό Ί. Μάγντ^τος. Έν Σμύρνη. 1863. Εις 8ον, σ. 64. Πρβλ. Κατάλογον βιβλιοπωλείου Αδελφών Δεπάστα. Κ/πολις 1884. *
Π. I. K[οκκώνη]

Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας στοιχειώδη μαθήματα