9527. - Γενικαί Άρχαι τοΰ Άραβος ιππέως ύπό τοϋ υποστρατήγου Ε. Δωμά- σου μετάφρασις έκ τής α' γαλλικής εκδόσεως ύπό Π[άνοο] Θ. Κολοκοτρώνη]. Έν 'Αθήναις 1863. Εις 32ον, σ. 63. Τοϋ Eugene Dftiimas. Κουμανούδης 3, 92. *
Ε. Δωμά-σου

Γενικαί Αρχαί του Άραβος ιππέως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικαί Αρχαί του Άραβος ιππέως