9524. - Βίβλος ιερά, ή καλούμενη Πνευματικός Κήπος. Περιέχων Τριάκον- τα και έ'ξ, εις διαφόρους 'Αγίους 'Ιερούς παρακλητικούς Κανόνας, αναπληρώσεις ακολου- θιών Εις διαφόρους 'Αγίους, ών αί σωζόμενοι 'Ακολουθιαι είσιν ατελείς. Νέας ιεράς ακολουθίας εις τινας αγίους. Μεγαλυνάρια Εις διαφόρους 'Αγίους, Τροπάρια, διορθώ- σεις Τροπαρίων και Κοντάκια, *Ών τά μέν συνεγράφησαν, τά δε διωρθώθησαν χάριν ευλάβειας, και προς ώφέλειαν και οίκοδομήν τών Πιστών ύπό τοΰ επισκόπου Άργυ- ρουπόλεως Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου. Διήρηται δε ή βίβλος εις Μέρη ή Τόμους δύω, εκδοθείσα δαπάνη τοΰ Συντάκτου. Τόμος πρώτος. Έν Κωνσταντινουπόλει έκ τοΰ τυ- πογραφείου Ε. Καγιόλ. 1863. Εις 8ον, σ. η' + 224. Ό δεύτερος τόμος δέν εξεδόθη. ΜΑΠ—, ΜΒΑ 2282, ΒΚΧ 4136, ΠΚ Μ. 36 *
επισκόπου Άργυ-ρουπόλεως Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου

Πνευματικός Κήπος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πνευματικός Κήπος