9522. - Βιβλιοθήκη τοΰ Έθνοφΰλακος. Μέρος Τρίτον. 'Ασκήσεις στρατιώτου και έθνοφΰλακος. Έν 'Αθήναις, Έκ τής τυπογραφ. Άνδρ. Κορομηλα. (Όδός Έρμου, Πλατεία Συντάγματος αρ. 1)1863. Εις 32ον, σ. 232 + 4 ά.ά. Τφ αΰτφ έτει: Μέρος Τέταρτον. 'Ασκήσεις ούλαμοΰ. σ. 296.

Βιβλιοθήκη του Εθνοφύλακος. Μέρος Τρίτον. Ασκήσεις στρατιώτου και εθνοφύλακος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιβλιοθήκη του Εθνοφύλακος. Μέρος Τρίτον. Ασκήσεις στρατιώτου και εθνοφύλακος.