9520. - Βασιλικοί έρωτες συνταχθέντες μεν υπό τοΰ γάλλου Α. Μαυραγίου μεταφρασθέντες δε εις τήν και)' ημάς γλώσσαν και εκδοθέντες υπό τοϋ Ί&ααίΚείοο Σ. Αογοθ-βτίδοο Έν 'Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Δημητρίου Δράκου όδός 'Αχαρνών 1863. Εις 8ον, σ. ζ' + 9 - 218. ΜΜΠ 989, ΑΧΔ—.
Α. Μαυραγίου

Βασιλικοί έρωτες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασιλικοί έρωτες