9519. - Βασιλικά "Εγγραφα και αί προς τήν Συνέλευσιν εξηγήσεις της έκ Κοπενάγης έπανελθούσης Επιτροπής. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ έθνικοΰ τυπογραφείου. 1863. Εις 8ον, σ. 8. ΕΒΕ. Τμ. χφ., IB 6, 58. . Μ-

Βασιλικά Εγγραφα και αι προς την Συνέλευσιν εξηγήσεις της εκ Κοπεχάγης επανελθούσης Επιτροπής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασιλικά Εγγραφα και αι προς την Συνέλευσιν εξηγήσεις της εκ Κοπεχάγης επανελθούσης Επιτροπής