9518. - Άριστοτέλους περί ζώων ιστορίας βιβλία Θ, εφ' οις και δέκατον το νόθον. Επιμέλεια και διορνίώσει Ν. Σ. Πικκόλοο, ίατροϋ.— Ή δημιουργήσασα φϋσις---------και φύσει φιλοσόφοις. Άριστοτέλ. Περί ζώων μορ. Α, ε'.—Paris, Firmin Didot Freres, Fils et Cie Ivibraires, rue Jacob, 56. 1863. Εις 8ον, σ. XXII+1 ά.ά. + 467 + 1 ά.ά. ΕΒΕ. Ε. Φ. 3151, ΓΕΝ. gr. class. 5073. -Η-

Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας βιβλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριστοτέλους περί ζώων ιστορίας βιβλία