9517. - Αριθ. Πράξ. 4. Ή έπ'ί της έξελέγξεως τών απολογισμών τοΰ Δήμου Σιφνίων Επιτροπή, [έν τέλει:] Έν Σίφνω τήν 24 'Απριλίου 1863. Εις 8ον, σ. 20. All—. -Η-

Η επί της εξελέγξεως των απολογισμών του Δήμου Σιφνίων Επιτροπή,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η επί της εξελέγξεως των απολογισμών του Δήμου Σιφνίων Επιτροπή,