9516. - 'Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαί τών 'Αγίων 'Αποστόλων καθ' δλον το έ'τος έπ' Εκκλησίας άναγινωσκομεναι εξ αρίστων εκδόσεων της Νέας Διαθήκης επιμελώς διορθωθείς μετά προσθήκης διαφόρων αποστόλων και αντιφώνων έκ τών προλαβουσών εκδόσεων ελλειπόντων. Έν Βενετία έκ τοϋ έλληνικοϋ τυπογρα- φείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 1863 Εις 8ον, σ. 371. ΒΑΝ 2476. -Χ-

Απόστολος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόστολος