9515. -'Απολογία τοϋ κυρίου Άνδρέου Ραζή π. Ζησίμου Εις τήν άπό 24 Ιουλίου [1863] τοΰ κυρίου 'Ιωάννου Άνδρεοπούλου π. 'Ανδρέου. "Ενώπιον τοϋ 'Ανω- τάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης, [έν τέλει:] 'Εν Κεφαλληνία, έκ τοϋ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Εις 8ον, σ. δ' + 10. Οΰτως ό τίτλος έν σ. 1, μετά τον έκ σ. δ' πρόλογον. ΔΑΚ—. #

Απολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογία