9514. - Άπάντησις τών 'Ανατολικών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών και 'Αγίων Τόπων προς τό 'Υπόμνημα τής 'Ηγεμονικής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Ήγεμο- νειών Βλαχίας και Μολδαβίας περί τών Γραικικών Μοναστηριών. Έν Κωνσταντινου- πόλει 1863. Είς 8ον μέγα, σ. 95. ΕΒΕ. Θ. 490, ΓΕΝ. Theol. 1695.5, ΘΦΠ. 5, ΒΚΧ 2773. 5. 1

Απάντησις των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Αγίων Τόπων προς το Υπόμνημα της Ηγεμονικής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Ηγεμονειών Βλαχίας και Μολδαβίας περί των Γραικικών Μοναστηριών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Αγίων Τόπων προς το Υπόμνημα της Ηγεμονικής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Ηγεμονειών Βλαχίας και Μολδαβίας περί των Γραικικών Μοναστηριών