9513. - Άπάντησίς τής Βουλής ε'ις τον έκφωνηθέντα ύπό τής Α. Μ. λόγον κατά την έ'ναρξιν αυτής. Μφ. 0.21 Χ 0.29. "Ανευ έτους, άλλα τοΰ 1863. ΕΒΕ—. *

Απάντησις της Βουλής είς τον έκφωνηθέντα υπό της Α. Μ. λόγον κατά την έναρξιν αυτής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις της Βουλής είς τον έκφωνηθέντα υπό της Α. Μ. λόγον κατά την έναρξιν αυτής