9512. - Άπάντησις προς τον λίβελλον τοΰ Κυρίου Γ. Βερύκιου (Έκ τών 'Αριθμών 125 και 126 τής Φωνής τοΰ Ιονίου). Άνατυποΰται παρά τών ριζοσπαστών Ζακύνθου δαπάνη 500 υπογραφών. (Ό βουλόμενος να τάς ανάγνωση διευθυνθήτω είς τό Τυπογραφεΐον ή Αυγή.) Έν Ζακύνθω, έκ τής Τυπογραφίας ή Αυγή ΔιευίΚ>νο- μένης ύπό Νικολάου Κοντόγιωργα. 1863 Είς δον, σ. 57. Έν τέλει υπογράφει Κωνσταντίνος Λομβάρδος. ΦΜ—. *
Κωνσταντίνος Λομβάρδος

Απάντησις προς τον λίβελλον του Κυρίου Γ. Βερύκιου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις προς τον λίβελλον του Κυρίου Γ. Βερύκιου