9510. - Άπάντησις Ηλία Βασιλάκη είς τό εγγραφον Της 20 Αύγουστου τοΰ κυρίου Δ. Καροΰσου Κέρκυρα Τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Ά. αδελφών Κάων. 1863. Είς 8ον, φ. 2. IEEE 890. *
Ηλία Βασιλάκη

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις