9508. - Άπάντησις εις την έν τη Συνελεΰσει άπολογίαν τοΰ Άλ. Κουμουν- δούρου πρώην επί τών Οικονομικών Ύπουργοΰ. ύπό Ήλ. Ν. Στρούμπου, Μεσση- νίου. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. Όδός Νικίου αριθ. 15. 1863. Εις 8ον, α. 32. ΓΕΝ. Κ. G. 560, IB 6. 66. -Μ-
Ν. Στρούμπου

Απάντησις εις την έν τη Συνελεύσει απολογίαν του Άλ. Κουμουνδούρου πρώην επί των Οικονομικών Υπουργού.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις εις την έν τη Συνελεύσει απολογίαν του Άλ. Κουμουνδούρου πρώην επί των Οικονομικών Υπουργού.